انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

اولین تشکل(NGO) به ثبت رسیده توسط وزارت کشور در کل کشور

اساسنامه انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان اصفهان
ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳۸٥/٤/۱٩   کلمات کلیدی:

 

بسمه تعالي

 

اساسنامه انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان اصفهان

 

فصل اول ـ كليات و اهداف

ماده1

نام سازمان غير دولتي مورد نظر : انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان اصفهان است و در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار انجمن ناميده مي شود .

ماده 2

نوع فعاليت : كليه فعاليتهاي كشاورزي غير سياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقاً‌ طبق اين اساسنامه  فعاليت خواهد نمود . ضمناً انجمن از نوع مؤسسات مذكور دربند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584و 585 قانون تجارت و آيين نامه شماره 12608/ت 7267  مورخ 9/11/1381 مصوب هيئت محترم وزيران مي باشد و محدوده فعاليت آن در سطح شهرستان اصفهان مي باشد .

ماده 3

محل: مركز اصلي خوراسگان در استان اصفهان شهرستان اصفهان به نشاني : خيابان جي شرقي بعد از        شوراي شهر دفتر انجمن واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدورپروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه نمايندگي يا دفتر داير نمايد .

هيئت مديره اختيار دارد كه محدوديت فعاليت خود ( شهرستان اصفهان ) دفتر داير نمايد

ماده 4

تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانو ن اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

 

ماده 5

مدت فعاليت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده 6

دارايي اوليه انجمن اعم از منقول و غير منقول مبلغ يك ميليون ريال مي باشد كه توسط هيأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار آقاي حسين محمد رضايي قرار گرفته است .

ماده 7

هيئت مؤسس بعد از تأسيس و انتخاب بالاترين ركن اجرايي ( هيئت مديره ) توسط مجمع عمومي از بين كانديداها تحت عنوان مؤسس مسئوليتي در انجمن نخواهد داشت .

ماده 8

اهداف انجمن عبارتند از :

1-  تعيين نيازهاي آموزشي و فني و اجرايي منطقه

2 ـ تشويق و ترغيب كشاورزان به شركت در برنامه هاي آموزشي و ترويجي و توسعه بخش كشاورزي در منطقه

3‌- شناسايي و پيگيري برخي از مشكلات كشاورزان حوزه فعاليت و  ارائه به ادارات مربوطه

4 ـ برقراري ارتباط با نهادهاي كشاورزي و  كشاورزان و دست اندركاران بخش كشاورزي و منابع طبيعي

5 ـ طرح و همكاري بر حسن نحوه توزيع نهادهاي كشاورزي

6 ـ كليه فعاليتهاي مربوطه به كشاورزي

روش اجراي اهداف :

1 ـ برگزاري كلاسهاي آموزشي

2 ـ انجام پروژه هاي تحقيقاتي به منظور تعيين نيازهاي آموزشي و فني و اجرايي منطقه

3 ـ همكاري با سازمان جهاد كشاورزي و ادارات زيربط 

4 ـ  استقرار  بيمه تأمين اجتماعي

ماده 9

شرايط عضويت :

1 ـ كشاورز بودن

انواع عضويت :

1 ـ اصلي   2 ـ افتخاري

فصل دوم ـ ساختار

الف  : ساختار غير ركن : هيئت مؤسس ، كميته هاي تخصصي ، شوراهاي مشورتي و

وظايف هيئت مؤسس :

1 ـ انحام اقدامات اوليه تشكل براي تأسيس

2 ـ تهيه و تصويب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم

 3 ـ انتخاب اولين مديران و بازرس و يا بازرسان

4 ـ تعيين روزنامه كثير الانتشار كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد .

ماده 10

اركان انجمن عبارتنداز 1 ـ مجمع عمومي 2 ـ بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) 3 ـ بازرسان

الف : مجمع عمومي اعضاء

ماده 11

مجمع عمومي اعضاء عاليترين مرجع تصميم گيري انجمن مي باشد كه بصورت عادي يا  فوق العاده تشكيل مي شود .

ماده 12

مجمع عمومي عادي سالي يكبار در مرداد ماه تشكيل خواهد شد . براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتيكه در دعوت نخست ، اكثريت ، حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .

مجمع عمومي ممكنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي بالاترين ركن اجراي ( هيأت مديره ) ، بازرس يا يك سوم اعضاء تشكيل گردد .

ماده 13

وظايف مجمع عمومي عادي :

1 ـ انتخاب اعضاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) و بازرسان ( اصلي و علي البدل )

2 ـ استماع و رسيدگي به گزارش بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) و بازرس

3 ـ تعيين خط مشي كلي انجمن

4 ـ بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره )

5 ـ  تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

5         ـ تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها .

6         ـ عزل اعضاء بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) و بازرسان

 

ماده 14

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد

1 ـ با درخواست بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) يا بازرس                   

2        ـ با درخواست يك سوم اعضا

تبصره 1 ـ‌ دعوت  براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل 15 روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 2 ـ  مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت .

تبصره 3 ـ تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

 

ماده 15

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1 ـ تصويب تغييرات اساسنامه

2ـ بررسي و تصويب يا رد انحلال انجمن

3ـ تغيير در ميزان سرمايه تشكل

4ـ انحلال تشكل قبل از موعد

 

ماده 16

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب ازيك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند

تبصره ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد .

ماده 17

ب : هيئت مديره

انجمن داراي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) مركب از حداقل 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر علي البدل خواهد بود .

تبصره 1 ـ جلسات بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .

تبصره 2 ـ شركت اعضاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) در جلسات آن ضروريست و غيبت هريك از اعضاء بدو ن عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا سه جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .

تبصره 3 ـ دعوت از اعضاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) مي بايست با دعوت كتبي به نشاني عضو بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ، شوراي مركزي   .. ) حداقل 48 ساعت قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام مي پذيرد .

تبصره 4 ـ انتخاب مجدد اعضاء بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) بلا مانع است .

 

ماده 18

در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) يا بازرس عضو علي البدل براي مدت باقيمانده بالاترين ركن اجرايي  ( هيأت مديره) يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .

ماده 19

بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني يا نائب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .

ماده 20

اعضاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) دراولين جلسه اي كه بعد از  انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نائب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختيارات آنها را آئين نامه داخلي مشخص مي نمايد .

تبصره 1 ـ بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) در هر موقع مي تواند رئيس و نائب رئيس و خزا نه دار را از سمت هاي مذكور عزل كند .

تبصره 2 ـ بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) درصورت نياز تشكل مي تواند سمت يا سمت هاي ديگر را براي ساير اعضاء هيأت مديره تعريف نمايد.

ماده21

بالاترين ركن اجرائي هيأت مديره  براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد بالاترين ركن اجرايي       ( هيأت مديره) براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده و بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) موظف است  حداكثر3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي بمنظور انتخابات بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) جديد دعوت نمايد با لا ترين ركن اجرائي ( هيأت مديره ) حداقل 10 روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذي ربط و ذي صلاح اعلام خواهد نمود .

ماده 22

بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن بشرح ذيل مي باشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها ، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ( مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل . بطوركلي هيئت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال  اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام انجمن انجام دهد .

ج . بازرسان

ماده 23

مجمع عمومي عادي يك يا چند نفر را بعنوان بازرس اصلي و بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهند نمود .

 

ماده 24

 اشخاص زير نمي تواند به سمت بازرس انتخاب شوند .

1 ـ كساني كه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنبه هاي مذكور در ماده 111 ق . ت به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلاًيا بعضاً محروم شده  باشند در مدت محروميت .

2 مديران و مدير عامل سازمان غير دولتي

3        ـ اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4         ـ همسر اشخاص مذكور در بند 2

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است

ماده 25

وظايف بازرس ( بازرسان ) بشرح زير است .

1 ـ بررسي كليه اسناد و  اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي .

 

2ـ مطالعه گزارش سالانه بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي .

3 ـ گزارش هر گونه تخلف بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) از مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه به مجمع عمومي

4 ـ بازرس بايد درباره صحت صورت دارائي و عملكرد بالاترين ركن اجرائي ( هيأت مديره ) و درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران دراحتيار مجمع عمومي گذاشته اند كتباً اظهار نظر نمايد .

5 ـ ساير وظايفي كه قانون به عهده بازرس قرار داده است .

تبصره  ـ بازرس مي تواند بدون داشتن حق رأي در جلسات بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) شركت نمايد .

 

ماده 26

بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را درمورد عمليات انجمن انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد .

ماده 27

در صورت فو ت يا استعفا يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او بازرس علي البدل به جاي او انجام وظيفه خواهد نمود .

ماده 28

بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) مدير عامل و بازرسان تا زماني كه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود .

تبصره 1 ـ جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آن در صلاحيت خاص مجمع عمومي است ، بالاترين ركن اجرايي   ( هيأت مديره)   كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط بر رعايت اهداف انجمن دارا مي باشد .

مدير عامل

ماده 29

 با لاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) بايد از بين خود يا خارج يك نفر را به مديريت عامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد .

تبصره : مدير عامل نمي تواند در عين حال رئيس بالاترين ركن اجرائي ( هيأت مديره  ) همان تشكل غير دولتي باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء اعضاء حاضر در مجمع عمومي  .

 

ماده 30

مدير عامل مقام اجرايي انجمن است و در حدود اختياراتي كه از طرف بالاترين ركن اجرائي ( هيأت مديره) به وي تفويض مي گردد نماينده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد . و عزل وي از اختيارات بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) مي باشد كه مي بايستي مستند و مدلل باشد .

تبصره 1 ـ اگر مدير عامل عضو بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويتش در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد .

تبصره 2 ـ كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و درغياب خزانه دار رئيس يا نايب رئيس بالاترين ركن اجرائي ( هيأت مديره) و مهر انجمن معتبر خواهد بود .

 

ماده 31

مدير عامل مجري مصوبات مجمع عمومي و بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد.

1 ـ نمايندگي قانوني مؤسسه در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي

2 ـ استخدام و عزل و نصب كاركنا ن مؤسسه در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره)

3 ـ نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر مؤسسه

4 ـ اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره  ) به وي تفويض شده باشد .

5  ـ ارائه پيشنهادهاي لازم درزمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي انجمن به بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) و ارائه به مجمع عمومي

5        ـ تهيه پيشنويس ترازنامه ، بودجه ، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) و ارسال به مجمع عمومي

6        ـ تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره)

7         ـ  نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر

8         ـ پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجهه براي تصويب به بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره)

9         ـ انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق آئين نامه هاي مصوب و قانون تجارت به مدير عامل محول شده يابشود .            

ماده 32

حقوق و مزاياي مدير عامل بوسيله بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) تعيين مي شود .

در صورتيكه مدير عامل از اعضاء بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) نباشد بدون داشتن حق رأي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد .

ماده 33

مدت مأموريت مدير عامل از مدت مأموريت بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) تجاوز نخواهد و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هر صورت مدير عامل در صورت انقضاء مأموريت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را انجام دهد .

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 34

بودجه انجمن از طريق جمع آوري هدايا ، اعانات ، قبول وصيت ، وقف ، حبس ، حق عضويت و ساير فعاليتهاي قانوني و مجاز تأمين مي شود .

ماده 35

در آمد هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن در پايان هر سال مالي به مراجع ذي ربط ارائه خواهد شد .

تبصره 1 ـ‌ انجمن مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه هاي انجمن موجود است در حساب مخصوصي بنام انجمن نزد يكي از بانكهاي رسمي ايران نگهداري نمايد .

تبصره 2 ـ سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود به استثناء سال  مالي اول كه از بدو تأسيس لغايت اسفند ماه همان سال خواهد بود .

 

ماده 36

كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود . ترتيب امضاء مكاتبات رسمي را هيأت مديره تعيين مي نمايد .

تبصره ـ مصوبات وصورتجلسات بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) در دفاترمخصوص بترتيب تاريخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد .

ماده 37

انجمن مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد

 

ماده 38

انجمن مكلف است محل مؤسسه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد .

 

ماده 39

انجمن داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن باتصويب بالاترين ركن اجرايي   ( هيأت مديره) و برابر مقررات تهيه خواهد شد . بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) مكلف است نمونه مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارسال نمايد .

تبصره ـ بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئوليت قانوني دارند .

 

ماده 40

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر ر ابعنوان هيأت تصفيه انتخاب و اين هيأت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقي مانده و تعيين دارايي مسلم ( اعم از منقول و غير منقول ) دارائي انجمن را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده رسانده و در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده تحت نظارت كميته اي مركب از نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه و نمايندگان وزارت كشور و وزارت امور و اقتصاد و دارائي به يكي از مراكز غير انتفاعي عام المنفعه مشابه كه در داخل كشور فعاليت مي نمايند واگذار نمايد . هيئت مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد .

تبصره 1 : تصفيه امور مربوط بر طبق قانون تجارت و تصفيه شركت ها صورت خواهد پذيرفت

تبصره 2 : هيأت تصفيه از بين خود يك نفر را به عنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد

تبصره3 : مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش تصفيه تشكل غير دولتي را به مرجع صدور پروانه ارائه نمايد .

    ماده 41

انتشار هرگونه مطبوعه اي پس از كسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد شد .

 

ماده 42

مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد

 

هيأت مؤسس عبارتند از :

 

1 - حسين محمد رضائي             شماره تماس :    09131192401

2 ـ  علي قضاوي                     شماره تماس :    09131140393 

3 ـ  علي  اميني                      شماره تماس :     09133284198 

4 ـ  اكبر پاگيري                     شماره تماس :     09133274816 

5 ـ  مسعود دائي                 شماره تماس :     09133098241

                               

 

                                   

ماده43

اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 18 تبصره در نشست مورخ15/1/83 هيئت مؤسس به تصويب رسيد . ك/23/9/82