اساسنامه انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان اصفهان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بسمه تعالي

 

اساسنامه انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان اصفهان

 

فصل اول ـ كليات و اهداف

ماده1

نام سازمان غير دولتي مورد نظر : انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان اصفهان است و در اين اساسنامه بلحاظ رعايت اختصار انجمن ناميده مي شود .

ماده 2

نوع فعاليت : كليه فعاليتهاي كشاورزي غير سياسي و غير انتفاعي بوده و ضمن رعايت كامل قوانين جمهوري اسلامي ايران دقيقاً‌ طبق اين اساسنامه  فعاليت خواهد نمود . ضمناً انجمن از نوع مؤسسات مذكور دربند الف ماده 2 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 5/5/1337 موضوع مواد 584و 585 قانون تجارت و آيين نامه شماره 12608/ت 7267  مورخ 9/11/1381 مصوب هيئت محترم وزيران مي باشد و محدوده فعاليت آن در سطح شهرستان اصفهان مي باشد .

ماده 3

محل: مركز اصلي خوراسگان در استان اصفهان شهرستان اصفهان به نشاني : خيابان جي شرقي بعد از        شوراي شهر دفتر انجمن واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدورپروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه نمايندگي يا دفتر داير نمايد .

هيئت مديره اختيار دارد كه محدوديت فعاليت خود ( شهرستان اصفهان ) دفتر داير نمايد

ماده 4

تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانو ن اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

 

ماده 5

مدت فعاليت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده 6

دارايي اوليه انجمن اعم از منقول و غير منقول مبلغ يك ميليون ريال مي باشد كه توسط هيأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختيار آقاي حسين محمد رضايي قرار گرفته است .

ماده 7

هيئت مؤسس بعد از تأسيس و انتخاب بالاترين ركن اجرايي ( هيئت مديره ) توسط مجمع عمومي از بين كانديداها تحت عنوان مؤسس مسئوليتي در انجمن نخواهد داشت .

ماده 8

اهداف انجمن عبارتند از :

1-  تعيين نيازهاي آموزشي و فني و اجرايي منطقه

2 ـ تشويق و ترغيب كشاورزان به شركت در برنامه هاي آموزشي و ترويجي و توسعه بخش كشاورزي در منطقه

3‌- شناسايي و پيگيري برخي از مشكلات كشاورزان حوزه فعاليت و  ارائه به ادارات مربوطه

4 ـ برقراري ارتباط با نهادهاي كشاورزي و  كشاورزان و دست اندركاران بخش كشاورزي و منابع طبيعي

5 ـ طرح و همكاري بر حسن نحوه توزيع نهادهاي كشاورزي

6 ـ كليه فعاليتهاي مربوطه به كشاورزي

روش اجراي اهداف :

1 ـ برگزاري كلاسهاي آموزشي

2 ـ انجام پروژه هاي تحقيقاتي به منظور تعيين نيازهاي آموزشي و فني و اجرايي منطقه

3 ـ همكاري با سازمان جهاد كشاورزي و ادارات زيربط 

4 ـ  استقرار  بيمه تأمين اجتماعي

ماده 9

شرايط عضويت :

1 ـ كشاورز بودن

انواع عضويت :

1 ـ اصلي   2 ـ افتخاري

فصل دوم ـ ساختار

الف  : ساختار غير ركن : هيئت مؤسس ، كميته هاي تخصصي ، شوراهاي مشورتي و

وظايف هيئت مؤسس :

1 ـ انحام اقدامات اوليه تشكل براي تأسيس

2 ـ تهيه و تصويب و اصلاح اساسنامه در صورت لزوم

 3 ـ انتخاب اولين مديران و بازرس و يا بازرسان

4 ـ تعيين روزنامه كثير الانتشار كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد .

ماده 10

اركان انجمن عبارتنداز 1 ـ مجمع عمومي 2 ـ بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) 3 ـ بازرسان

الف : مجمع عمومي اعضاء

ماده 11

مجمع عمومي اعضاء عاليترين مرجع تصميم گيري انجمن مي باشد كه بصورت عادي يا  فوق العاده تشكيل مي شود .

ماده 12

مجمع عمومي عادي سالي يكبار در مرداد ماه تشكيل خواهد شد . براي رسميت جلسه حضور نصف بعلاوه يك اعضاء و جهت تصويب هر موضوعي نيز رأي موافق اكثريت اعضاء حاضر ضرورت دارد . در صورتيكه در دعوت نخست ، اكثريت ، حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله 15 روز تشكيل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت .

مجمع عمومي ممكنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي بالاترين ركن اجراي ( هيأت مديره ) ، بازرس يا يك سوم اعضاء تشكيل گردد .

ماده 13

وظايف مجمع عمومي عادي :

1 ـ انتخاب اعضاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) و بازرسان ( اصلي و علي البدل )

2 ـ استماع و رسيدگي به گزارش بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) و بازرس

3 ـ تعيين خط مشي كلي انجمن

4 ـ بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره )

5 ـ  تصويب ترازنامه و بودجه انجمن

5         ـ تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها .

6         ـ عزل اعضاء بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) و بازرسان

 

ماده 14

مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد

1 ـ با درخواست بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره ) يا بازرس                   

2        ـ با درخواست يك سوم اعضا

تبصره 1 ـ‌ دعوت  براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل 15 روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسيد .

تبصره 2 ـ  مجمع عمومي فوق العاده جهت رسميت همان شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت .

تبصره 3 ـ تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

 

ماده 15

وظايف مجمع عمومي فوق العاده :

1 ـ تصويب تغييرات اساسنامه

2ـ بررسي و تصويب يا رد انحلال انجمن

3ـ تغيير در ميزان سرمايه تشكل

4ـ انحلال تشكل قبل از موعد

 

ماده 16

مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه اي مركب ازيك رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند

تبصره ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كانديداهاي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد .

ماده 17

ب : هيئت مديره

انجمن داراي بالاترين ركن اجرايي ( هيأت مديره) مركب از حداقل 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر علي البدل خواهد بود .

تبصره 1 ـ

/ 0 نظر / 8 بازدید