حضور نماینده انجمن در کارگروه آب

تشکیل کارگروه آب در آب منطقه ای اصفهان در مورخه ١٠/١٢/٨٧ با حضور نماینده انجمن، و دفاع اواز حقآبه کشاورزان و جلوگیری از دادن آمار غلط توسط مسئولین آب منطقه ای

/ 0 نظر / 10 بازدید