قانون توزیع عادلانه آب در زاینده رود رعایت نشده است

قانون توزیع عادلانه آب در زاینده رود رعایت نشده است

عضـو کمیسیـون آمـوزش و تحقیقـات مجلس گـفــت: مـتــأسـفــانـه قـانـون تـوزیـع عـادلانـه آب مـصـوب 1361 به نحو شایسته رعایت نشده و تـصـمـیـمــات مـقـطـعــی و اعـمــال سـلـیـقــه نـظــم زاینده رود را بر هم زده است.

انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان

عباس مقتدایی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در نطق میان دستور خود با بـیــان ایـنـکــه نـمــایـنــدگــان مـجـلــس و ریــاسـت دولت باید بدانند روستاییان استان اصفهان در سختی های مضاعفی به سر می برند، تصریح کـــرد: روسـتـــایـیـــان اسـتـــان اصـفـهــان بــه ویــژه روسـتـاهـای  پـایـین دست زاینده رود و منطقه شـرقـی این استان با مشکلات عدیده و جدی مواجه شده اند که این امر علاوه بر قهر طبیعت و خـشـکـســالــی، نــاشــی از بــی‌بــرنـامـگـی‌هـا و سوءمدیریت هاست.  ‌

ایـن نمـاینـده مـردم در مجلس نهم عنوان کرد: متأسفانه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بــه نـحــو شـایستـه رعـایـت نشـده و تصمیمـات مقطعی و اعمال سلیقه نظم زاینده رود را بر هم زده است.  ‌

مقتدایی خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور! ما نمایندگان استان اصفهان در جلسـه ای حضـوری بـا شمـا ایـن مشکلات را مطرح کردیم لذا برای رفع بحران و مشکلات ایــن اسـتــان عــزم جــدی شـمــا و هـمـکــارانتـان ضـرورت آنـی دارد بـنابراین تقاضا دارم گروه بـلـنـد‌پـایـه‌ای مـشـتـمـل بر وزرای مربوطه را به استان اصفهان اعزام کنید.  ‌

وی بـا بـیـان ایـنـکـه حـقـوق و حـقابه‌های مردم پایمال شده است عنوان کرد: متأسفانه معیشت مردم ترک شده و آنها منتظر تغییر افزون تر و ایجاد روال و رعایت قانونی هستند.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید